Eğitim Birimi
05 Nisan 2022

 Eğitim Birimi
 
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü görev tanımında yer alan görevlerle ilgili olarak,Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün yetki devrinde bulunduğu alanlarda çalışmaları yürütür ve sonuçları hakkında bilgi verir.
 • Görevli olduğu bölümde hastanenin politika ve hedefleri doğrultusunda prosedür ve talimatlara uygun davranır.
 • Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallar ve hasta hakları doğrultusunda yapar/ yapılmasını sağlar.
 • Hemşirelerin eğitimlere katılımını sağlamak amacıyla çalışma çizelgelerinde eğitim programlarına yer verilmesi konusunda Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Sorumlu hemşirelerle işbirliği yapar.
 • Hemşirelik hizmetlerinde kullanılan formların gözden geçirilmesi ve değerlendirme çalışmalarına katılır.
 • SKS Eğitim Komitesi üyesi olarak hemşirelik hizmetlerinin amaç, hedef, politika, görev tanımları, kalite güvenliği ve bakım standartları belirleme, hemşirelik formların gözden geçirilmesi çalışmalarında yer alır.
 • SKS Eğitim Komitesi ile periyodik olarak toplantı düzenler, klinik eğitim rehber hemşirelerine danışmanlık yapar, komisyon çalışmalarını izler, kayıtları yapar.
 • Kurumun ve hizmet alanlarının gereksinimlerine göre hizmet içi eğitim konularını belirlenmesinde SKS Eğitim Komitesine önerilerde bulunur.
 • Hastanenin Hizmet aldığı Firmaların ( Veri giriş, Temizlik, Güvenlik, Yemek vb. ) Eğitim gereksinimlerinin saptanması,  planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde İlgili firmaların idari ve şirket sorumlularıyla aktif görev alır, gerekli işbirliği ve koordinasyonda yer alır.
 • Tespit edilen milli ve özel günlerde günün anlamı ve önemine uygun kurumda  eğitim programları  düzenlenmesi için SKS Eğitim Komitesi ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlar, gerektiğinde planlar ve yürütür.
 •  Göreve yeni başlamış veya başka bir kurumdan atanmış sağlık çalışanlarına, kuruma adaptasyonun sağlanması amacıyla oryantasyon eğitimi gerçekleştirilmesinde SKS Eğitim Komitesiyle çalışır.
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne bağlı tüm çalışanların eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, önceliklerin saptanması, planlanması ve eğitimin verilmesini sağlar. Eğitim gereksinim anketi yoluyla eğitim ihtiyacının saptanmasını sağlar. Genel ve Birim eğitim programlarının oluşturulmasını sağlar, ilan eder.
 • Yazılı görsel ve diğer eğitim materyalleri hazırlar, diğer kurumlarla işbirliği sağlar, ilan eder.
 • Eğitim programları, uygulanması, sorunlar ve gereksinimler konusunda Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne, SKS Eğitim Komitesine ve gerektiğinde bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim şubesine bilgi verir ve görüşünü alır, çözümü için gerekli girişimlerde bulunarak ilgili birimlerle işbirliği yapar.
 • Birim içi oryantasyon eğitimlerini form eşliğinde takip eder, birim sorumlularıyla koordinasyon kurar, gerektiğinde tazeleme eğitimlerini planlar.
 • Hastane genel eğitim ve birim hizmet içi eğitimlerine katılır. İmza tutanaklarının tüm eğitim oturumlarında kullanılması için sürekli işbirliğini devam ettirir.
 • Hastane Hizmet Firmalarının Hizmet içi eğitim programları hazırlanmasını koordine eder, danışmanlık yapar, gerektiğinde eğitim verir, katılım ve başarı düzeylerinin değerlendirilmesinde ilgili idari ve firma sorumlularıyla işbirliği yapar. Genel eğitim ve birim hizmet içi eğitimlerine katılır. İmza tutanaklarının tüm eğitim oturumlarında kullanılması için sürekli işbirliğini devam ettirir.
 • Kurum dışı, yurt dışı seminer, mesleki seminer, konferans ve workshop gibi etkinliklere katılır.
 • İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesinin hizmet içi eğitim hemşirelerine yönelik düzenlediği seminerlere katılır.
 • Hemşire, ebe, sağlık memurlarının mesleki gelişimi kurum dışındaki seminer, kongre, eğitim kursları vb. olanakların sağlanmasında resmi yazışmaları yapar, koordine eder.
 • Hemşirelik hizmetleri eğitimlerinin ulusal ve uluslararası standartlara göre yürütülmesi için gelişmeleri takip eder, inceleme ve araştırma yapar, bu konudaki çalışmaları destekler.
 • Güncel mesleki yayınları izler ve  duyurur.
 • Hizmet içi Eğitim programlarını takip tablosu sistematik olarak halinde izler,  değerlendirir gerektiğinde değişiklikler yapar.
 • Eğitime katılımlar ve başarılar konusunda değerlendirmelerini yapar idari-eğitim toplantılarında görüş bildirir.
 • Eğitimlerin yürütülmesinde gerekli araç, gereçlerin sayı ve niteliklerinin belirlenmesi, temini için gerekli girişimlerde bulunur. Eğitim kaynaklarının sağlanması ve kullanımında diğer ilgili bölümler ile işbirliği yapar.
 • Hizmet içi eğitim programlarını yürütürken tespit ettiği uygunsuzluklarda düzeltici faaliyet talebinde bulunur.
 • Eğitim programlarına katkıda bulunacak eğitimciler ile koordinasyon sağlar.
 • Eğitim programları ve katılanlara ilişkin Kayıtların düzenli tutulmasını denetler.
 • Enfeksiyon kontrolüne ilişkin eğitim gereksinimlerine yönelik enfeksiyon kontrol hemşiresi ile işbirliği yapar, önerilerde bulunur.
 • Genel Ve Hizmet İçi Eğitimler kapsamında ilişkin planlanan eğitim ve uygulamaları TSİM ve ÇKYS sistemlerine girişlerini yapar.
 • Hasta ve hasta yakınları için bilgilendirme amaçlı broşür, afiş, kitapçık v.b. hazırlar, hasta ve hasta yakınlarının eğitimine katkıda bulunur.
 • Hastalara verilen hemşirelik bakımı ve ilgili hemşirelik aktivitelerine yönelik standart, politika, hedeflerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlar.
 • Açıköğretim Fakültesi hemşirelik uygulamalı eğitimine gelen stajyerlere rehberlik yapar, uygulamaları planlar, yürütür, değerlendirir, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne onaylatır, İlgili üniversiteye raporları gönderir.
 • Hemşirelik-Ebelik Uzaktan Eğitim Lisans tamamlama stajlarını görevli rehber hemşirelerle birlikte planlar, yürütülmesini sağlar, değerlendirmeleri yapar, raporları Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne onaylatır, İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesine teslim eder.
 • Yaz döneminde sağlık meslek liseleri ve sağlık yüksekokullarından staj için gelen hemşire, ebe, sağlık memurunun staj evraklarını dosyalar, çalışmalarını programlar, ilgili şeflerle birlikte değerlendirmelerini yapar ve sağlık müdürlüğü yoluyla okullarına değerlendirme formlarının gönderilmesini sağlar.
 • Örgün dönemde Üniversite, sağlık yüksekokullarından ve sağlık meslek liselerinden staj için gelen hemşire, ebe, sağlık memurunun vb. çalışmalarını yazılı görev verildiğinde kurum rehber hemşiresi olarak sürdürür.
 • Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belgelendirilen ve yürütülen sertifika programlarına uygun nitelikte ve sayıda  hemşire, ebe, sağlık memurunun gönderilmesi  için Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, kurum ve kişilerle koordinasyon sağlar, eğitim sonu belgeleri takip tablosu halinde takibini  yapar.
 • Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bildirilen sertifika programlarının hastanede teorik ve pratik eğitimlerinin planlanması, yürütülmesi, gerekli değerlendirmelerin yapılması, düzenli takip ve kayıtlarının alınmasını sağlar. Bununla ilgili, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile sürekli iletişim ve işbirliği sağlar.
 • Hastane Bilimsel Toplantıların planlanması, duyurulması, yürütülmesinde yer alır, ilgili Klinik Sorumlu Hekimi ve Başhekimle işbirliğini sürdürür, seminer salonu ortamının hazırlanmasını sağlar.
 • Konferans ve toplantı salonlarının işleyişini planlar ve koordine eder.

 

 

Eğitim Birimi Çalışanlarımız :

 

Berna DURU              -Dahili : 2149
Buket YÜCEL