Gider Tahakkuk
18 Haziran 2021

Gider Tahakkuk Birimi

 • Hastanenin Yıllık Döner Sermaye Bütçesinin hazırlanması, kullanımı, bütçenin giderler kısmının izlenmesi ve gerekli hallerde bütçe hesapları arasında ödenek aktarma işlemlerinin yapılarak işleyişin sağlanması,
 • İhale mevzuatı çerçevesinde satın almaları yapılarak satın alma biriminden, yemek, özel güvenlik, temizlik, bilgi işlem personeli kullanımı, otomasyon, laboratuvar ve makine ve cihaz bakım onarım hizmet alımları; tadilat ve yapım işleri, tıbbi cihaz,  tıbbi sarf, ilaç, demirbaş, kırtasiye ve diğer mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamalar ile tıbbi ve tehlikeli atık taşıma ve imha giderleri, poliklinik kirası, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, posta vs. giderlerine ait tahakkuk dosyalarının hazırlanarak ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kurumlar arası protokol kapsamında satın alınan hizmetlere ait faturaların ödenmesi,
 • Kurumumuz aleyhine açılarak olumsuz sonuçlanan davalardan dolayı oluşan vekalet ücreti, tazminat, idari para cezası, icra ve mahkeme giderlerine ilişkin ödemesinin gerçekleştirilmesi,
 •  Aylık vergi beyannamelerinin (Muhtasar, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi)  hazırlanarak ilgili vergi dairesine verilmesi, bunlara ait ödemelerin gerçekleştirilmesi, yıllık SHCK, ek prim karşılıkları ile aylık hazine ve merkez hissesi paylarının ödenmesinin gerçekleştirilmesi,
 •  Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen her türlü yazıya yanıt verilmesi, Mahkemelerde ve İcra Müdürlüklerinde yürütülen dava ve işlemlerin izlenmesi ve sonuçlandırılması için çalışmalar yapılması,
 • Hizmet alımı muayene kabul komisyonlarında görev yapanların isimlerinin her ayın sonunda tespit edilerek ilgili birime verilmesi,
 •  Muhasebe işlemlerimizin yürütüldüğü İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü muhasebe birimi ile sürekli iletişim kurularak ödemelerin zamanında ve düzenli olarak yapılmasının sağlanması,
 • İstatistik oluşturmak amacıyla harcamalara ve uygulama hareketlerine ilişkin aylık  formların hazırlanması ile enerji tüketimine ait verilerin sistem üzerinden girişlerinin yapılarak izlenebilirliğinin sağlanmasıdır.


Gider Tahakkuk Birimi Çalışanlarımız:


 


                         Derya NAR                        Dahili : 1138

                          İbrahim IŞIK                     Dahili : 1137