Kalite Yönetimi

Faaliyetler

Doküman Yönetimi;
Kurumumuzda yürütülen faaliyetlerin standartlaştırılması, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uyumlu hale getirilmesini sağlamak üzere çeşitli belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla yaklaşık dokümanlar oluşturulmuştur. Oluşturulan dokümanların (prosedür, protokol, plan, talimat, görev, yetki ve sorumluluklar, form vb.) hazırlanması, onaylanması, yürürlüğe konması, revizyonu, kontrolü ve güncel olarak çalışanlarla paylaşımı ayrı bir faaliyet gerektirmektedir. Bu faaliyetler direktörlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Hastanede kullanılan tüm bilgisayarlar üzerinden erişim sağlanabilen dokümanlar PDF halinde ve kontrollü doküman olarak bulunmakta ve gerekli görüldüğünde kullanıcılar tarafından çıktı alınabilmektedir.

Öz Değerlendirme Faaliyetleri;
Kalite standartlarına uyumluluğu sürdürülebilir kılmak amacıyla yılda en az iki kere SKS Öz Değerlendirmeleri gerçekleştirilmektedir. Ekibin gerçekleştirdiği denetimlerden elde edilen bulgular analiz edilerek ilgili komiteler ile paylaşılmakta ve gerekli iyileştirme ve eğitim faaliyetlerine karar verilmektedir.

Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Yönünde Yapılan Faaliyetleri;
Hastanemizde klinik kalite ve bölüm bazlı göstergelerini takibi yapılmaktadır. 3 aylık, 6 aylık ve yıllık analizler ile süreçlerin iyileştirilmesi sağlanmaktadır.
İstenmeyen Olay bildirim Sistemi farkındalığı sayesinde hasta ve çalışan güvenliği en üst düzeyde sağlanmaktadır.
Kurumumuz hasta güvenliğini sağlama konusunda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Hasta Güvenliği Hedefleri ile SKS’nin yayımlamış olduğu hasta güvenliği hedeflerini rehber edinmiştir. Hastanemizde hasta güvenliği kavramının kurum kültürü haline gelmesini sağlamak üzere çalışanlarımızın ve hastalarımızın hasta güvenliği konusuna duyarlılıklarını arttırmayı hedefleyen eğitimler düzenlenmekte, görsel materyaller kullanılmakta ve hataların bildirimi konusunda çalışanlar teşvik edilmektedir.
Hastalarımız ve çalışanlarımızın güvenliğini tehdit eden olayların tekrarlanmasını engellemek amacıyla olay bildirimlerinin yapılması ve analiz edilerek önleyici tedbirlerin alınması, yürütmekte olduğumuz programın en önemli parametresidir. Hastanemizde gerçekleşen hataların tespit ve takibine yönelik bir “ İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi” mevcuttur.

Hasta güvenliğini tehdit eden olaylar, olayı yaşayan ve/veya tanık olan kişi(ler) tarafından en kısa zamanda ‘’İstenmeyen Olay Bildirim Formu’’ doldurularak Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne iletilir. Her bildirim ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sırasında daha detaylı incelemeye gereksinim duyulan olaylar ilgili komitelere aktarılmakta, kök-neden analizleri yapılmakta ve tekrarının önlenmesi için gereken tedbirler belirlenerek hayata geçirilmektedir. Bildirilen olayların genel analizi Direktörlüğümüz tarafından yapılarak üst yönetime sunulmaktadır.

Komitelerin Faaliyetleri
Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi tarafından SKS ve Verimlilik kriterleri gereği komite ve ekipler oluşturulmuştur. Belli aralıklarla toplantıları gerçekleştirilmekte ve komitelere aktif katılım sağlanmaktadır. Komitelerde alınan kararların takip ve kontrolü direktörlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.

İyileştirme Faaliyetleri
İyileştirmeler, tüm kalite çalışmalarında önemli başlıklardan birini oluşturur. İyileştirme çalışmaları, Verimlilik ve Kalite Yönetim Direktörlüğü tarafından hazırlanmış “Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu” baz alınarak yürütülmektedir.
Tespit edilmiş/potansiyel uygunsuzluklarda, Kalite Birimi kontrolünde “Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF)” başlatılmaktadır. DÖF sisteminde hedef; uygunsuzlukları gidermeye yönelik planlanan eylemlerin sistematik bir şekilde takibini sağlamak ve çalışmaları “sonuca ulaştırmak” tır. Bu çalışmalarda birincil amaç uygunsuzlukların ortaya çıkmasını önlemek (önleyici yaklaşım), ikincil amaç uygunsuzlukların tekrarlanmasını önlemektir (düzeltici yaklaşım).
Uygulamakta olduğumuz kalite standartlarının gerektirdiği durumlarda problemlerin neden, niçin ve nasıl meydana geldiğini öğrenmek, gerçek çözümlere ulaşmak için tarafsızlığa ve analitik yaklaşıma dayanan “Kök Neden Analizi” çalışmaları ile iyileştirmeler planlamaktayız.

Eğitim Faaliyetleri
Yürütmekte olduğumuz kalite iyileştirme ve hasta güvenliği programı çalışanlarımızın standartların gerektirdiği bilgiyle donatılmasını zorunlu kılmaktadır. Hem mevcut bilimsel bilginin güncellenmesi hem de bu bilginin belirli aralıklarla çalışanlarımıza hatırlatılması ihtiyacı birçok eğitim programının yürütülmesini gerektirmektedir. Bu sebeple hastanelerimizde göreve yeni başlayan ve görevleri devam eden personelimiz için Direktörlüğümüz tarafından çeşitli eğitim programları yürütülmektedir. Söz konusu eğitim programları kalite standartları ve gelen talepler dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Oluşturulan eğitim programlarındaki temel amaç; tüm çalışanların işlerini belirli standartlar çerçevesinde, bilinçli, profesyonelce, özenle, severek, güvenle ve güler yüzle yapmalarını sağlamaktır.

23 Kasım 2023