Hasta - Çalışan Hakları ve Sorumlulukları

Hasta Hakları Yönetmeliği


HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI


HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR:

· Birime yapılan başvurular ve hasta hakları kapsamındaki şikayetlerin değerlendirilmesi, incelenmesi, zamanında ve adil bir şekilde sonuçlandırılarak gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak.

· Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için çalışmak,

 · Birime doğrudan yapılan başvuruları Hasta Başvuru Bildirim Sistemi(HBBS)’ne kaydetmek

 · Doğrudan yapılan ve internet yoluyla Hasta Başvuru Bildirim Sistemi(HBBS)’ne ulaşan başvuruları mümkün olduğunca yerinde çözmeye çalışmak

· Hasta ve yakınlarından gelen şikayet ve önerileri, teşekkürleri değerlendirmek,

 · Çözümlenemeyen sorunlarda Ek-5 başvuru formunu doldurmak ve gerekli prosedürü işleterek Hasta Hakları Kuruluna sunmak,

· Hakları Kurulunda görüşülen dosyaları alınan kararlar çerçevesinde ilgililere bildirerek gerekli işlemlerin takibini yapmak,

 · Hasta Başvuru Bildirim Sistemi(HBBS) yüklü belgelerin asıllarını birimde arşivlemek,

 · Hasta Hakları Uygulamaları ile ilgili Hasta/ Hasta yakınları, halkın ve sağlık personelinin eğitim çalışmalarına yardım etmek,

· Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine (SABİM) yapılan başvuruları Başhekim veya Başhekim Yardımcısı ile değerlendirerek çözüme kavuşmasını sağlayıp SABİM başvuru sistemine ve başvuru sahiplerine geri bildirimde bulunmak,

· Başhekim veya başhekim yardımcısının kurum adına beyaz kod verilmesini gerek gördüğü şikayetleri Çalışan Sağlığı Birimine mail yolu ile bildirerek Çalışan Sağlığı Biriminden Savcılık Dosya Numarası almak,

 · Alınan dosya numarasını SABİM veya CİMER sonuç kısmına işlemek,

· Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER ) yapılan başvuruları Başhekim veya Başhekim Yardımcısı ile değerlendirerek çözüme kavuşmasını sağlayıp sisteme geri bildirimde bulunmak,

· Görevi ile ilgili mevzuatı takip etmek ve değişiklikleri duyurmak (Hasta Hakları Uygulama Genelgesi 2014- 32),

 · Ayrıca Dilek- Öneri kutularından çıkan formların takibini yapmak ve hasta memnuniyet anketlerinin Hasta Memnuniyet Prosedürü doğrultusunda uygulamak,

 · Her ay düzenli olarak hasta dilek- şikayet- öneri kutularını açıp, kaydetmek,

· Hasta ve yakınlarına ait görüş ve öneriler ile hasta hakları kapsamı dışında kalan şikâyetleri düzenli olarak kalite birimine ileterek değerlendirilmesini sağlamak.

· Hasta hakları kapsamına giren şikâyetlerin değerlendirilmesini sağlamak.

 · Düzenli olarak Hasta Dilek- Şikayet- Öneri komitesi toplantılarını düzenleyerek kutu içeriklerini yönetime sunarak gerekli iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

· Hasta Dilek- Şikayet – Öneri kutularından çıkan çalışan teşekkür yazılarının Danışmada bulunan teşekkür panosuna asılmasını sağlamak. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi HASTA HAKLARI BİRİMİ GÖREV TANIMI Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No/Sayısı KU.YD.21 30.04.2016 04 02.01.2024 Sayfa 2 / 2

 · Kurumundaki eğitim programlarını hazırlamak, organize etmek ve yürütmek. 7. ETİK İLKELER: TC. Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu Tarafından Hazırlanan Sağlık Meslek Mensupları için Temel Etik İlkeler; Sağlık meslekleri; hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, optisyen ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da belirtilen tüm meslekleri kapsamaktadır. İnsan ve toplum sağlığı ile ilgili olmaları bu mesleklerin ortak özelliğidir. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri Kurulu’nun belirlediği etik ilkelerin amacı; Türkiye’de meslek icra yetkisine sahip sağlık meslek mensuplarının meslek icrası sırasında hastalarıyla, toplumla ve meslektaşlarıyla ilişkilerini belirleyen tutum, davranış ve eylem biçimlerini ortaya koymaktır. Etik ilkeler belirlenirken toplumun değer yargıları, ulusal ve uluslararası insan hakları ve etik belgeleri ile meslek örgütlerinin etik çalışmaları göz önünde bulundurulmuştur. Bu ilkelerin, mesleki ve toplumsal gelişimle birlikte değişebilir olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER

· Bireylerin ve toplumun sağlığını birinci önceliği sayar

 · Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar.

 · Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim ile sahip olduğu bilgi, beceri ve imkânlarının tamamını kullanarak en iyi ve faydalı olacak şekilde planlama ve uygulama yapar.

 · Daima en üst düzeyde hizmet vermeye gayret eder.

· Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir.

· Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için hastaya, sağlık durumu hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen göstererek doğru ve yeterli bilgilendirme yapar.

· Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, yaş ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz.

· Mevcut kaynakların dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak, hakkaniyet, adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar.

· Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kişisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve düşünce mahremiyetine saygı gösterir.

· Mesleğini meşruiyet ve dürüstlük çerçevesinde uygular.

· Sağlık hizmetini, almış olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüşler doğrultusunda sosyokültürel değerleri dikkate alarak yürütür. Bireye ve topluma karşı dürüst davranır, aldatıcı olmaz. Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araştırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı kişi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz.

22 Ocak 2024